خانه / آموزش های دیگر / AUMA ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ را اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

AUMA ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ را اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

عملگر برقی auma ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ را اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

این صفحه برای معرفی بیشتر عملگر برقی AUMA طراحی شده است

عملگر برقی auma

ﻫﯿﭻ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻧﯿﺴﺖ  ،  ﻫﯿﭻ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﺪون ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

عملگر برقی auma ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن وﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻣﻮاد ﺳﯿﺎل در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، درﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ ﻣﯿ ﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژی و ﻣﻮاد ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﻤﻌﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎر ﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ( ﻣﺪوﻻر) و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص را دارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﯾﻤﻨﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﻌﺎر AUMA ﯾﻌﻨﯽ : راه ﺣﻞ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ.

AUMA  ﺑﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ، اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ اراﺋﻪ ﻃﺮﯾﻖ در ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

 •  ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت AUMA ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪوﻻراﯾﻦ
 •  اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی در ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 •  ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺪا ازﻋﻤﻠﮕﺮ در ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد.
 •  ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور زﯾﺎد ﺑﺮای ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ
 •  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻄﻠﻖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎز
 •  ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی AUMA ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰوﻧﮕﯽ (ارﺗﻘﺎء) را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 •  ﻓﻦ آوری ﻓﯿﻠﺪ ﺑﺎس در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮایﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرآﺋﯽ ﺑﺎﻻ

 • ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺳﺒﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ – ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ¼ دور
 • ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻄﯽ ، ﺑﺮای ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ.
 • ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻊ وﻟﺘﺎژ ﻣﻮﺗﻮر ۶۹۰ V AC ﺗﺎ ۲۴ V DC از
 • ﻣﺤﺪوده ﺗﻠﺮاﻧﺲ ﺑﺎﻻﺑﺮای وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎ ۳۰ % وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﯽ
 • ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻊ ﮔﺸﺘﺎور ۶۷۵۰۰۰ Nm ﺗﺎ ۱۰ Nm از
 • ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎرﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺜﻞ:ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻦ

 

عملگر برقی auma

SA 07.2 – SA 16.2  دوراﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی AC 01.2 ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ۳۲۰۰۰ Nm ﺗﺎ ۱۰ Nm از گشتاور ﺗﻌﺪاد دوران از ۴ دور در دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ ۱۸۰ دور در دﻗﯿﻘﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ واﺣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻄﯽ SA/LE ﻧﯿﺮوی ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻄﯽ از ۴ kN ﺗﺎ۲۱۷ kN (ﮐﯿﻠﻮ ﻧﯿﻮﺗﻦkN) ﮐﻮرس ﺗﺎ ۵۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ از ۲۰ mm/min ﺗﺎ ۳۶۰ mm/min (ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ)

ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺴﻬﺎی دﻧﺪه ﺣﻠﺰوﻧﯽ ¼ دور SA/GS ﮔﺸﺘﺎور ﺗﺎ ۶ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺳﺮی ﻧﻮعSAN ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده درﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﺮی ﻧﻮعSAI ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده درﻓﻀﺎﻫﺎی دروﻧﯽ AUMA درﺻﻨﺎﯾﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ آب

AUMA در راﺳﺘﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ آب ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺎﺳﯽ،راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

 • ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮب در ﻣﺤﺪوده ﺳﺒﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ.
 • ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع و اﻧﺪازه.
 • اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ.
 • ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺳﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت AUMA ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﺪوﻻر

در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب ،آب ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﮐﺸﺘﯽ

ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻧﻤﮏ زداﺋﯽ آب درﯾﺎ ،ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی AUMA در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن آب را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﮐﻤﺎل اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻦ آوری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

صفحات مرتبط با این نوشته

راهنمای نصب و نگه داری شیر پروانه ای فلنچدار با عملگر برقی

خرید و فروش تخصصی لوله و اتصالات پلیران اتصال

خرید و فروش تخصصی شیر آلات صنعتی میراب

انتخاب و خرید شیر برقی

مزایا و کاربرد عملگرهای برقی آئوما

 

 

 

عملگر برقی auma

تلفن تماس شیر اتصال