خانه / آموزش های دیگر / کاربرد عملگر برقی آئوما و مزایای آن

کاربرد عملگر برقی آئوما و مزایای آن

مزایا و کاربرد عملگر های برقی آئوما

در این مطلب می خواهیم کاربرد و مزایای عملگر برقی آئوما را مورد بررسی قرار دهیم. عملگرهای برقی آئوما ساخت کشور آلمان می باشد. این عملگرها برقی بوده و باعث باز و بسته شدن شیرآلات می گردند. عملگرهای آئوما یکی از پر طرفدارترین عملگرها در سطح جهان می باشند.

کاربرد عملگر برقی آئوما

ﺑﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ، اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ اراﺋﻪ ﻃﺮﯾﻖ در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ها را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

 • ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت AUMA ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪوﻻراﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی در ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 • ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺪا از ﻋﻤﻠﮕﺮ در محل های ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد.
 • ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور زﯾﺎد ﺑﺮای ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻄﻠﻖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎز
 • ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی AUMA ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰوﻧﮕﯽ (ارﺗﻘﺎء) را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 •  ﻓﻦ آوری ﻓﯿﻠﺪ ﺑﺎس درﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
 • ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮایﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرآﺋﯽ ﺑﺎﻻ
 • ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺳﺒﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ – ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ¼ دور
 • ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻄﯽ ، ﺑﺮای ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ.
 • ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻊ وﻟﺘﺎژ ﻣﻮﺗﻮر ۶۹۰ V AC ﺗﺎ ۲۴ V DC از
 • ﻣﺤﺪوده ﺗﻠﺮاﻧﺲ ﺑﺎﻻﺑﺮای وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﮑﻪ  ﺗﺎ ۳۰ % وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﯽ
 • ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻊ ﮔﺸﺘﺎور ۶۷۵۰۰۰ Nm ﺗﺎ ۱۰ Nm از
 • ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎرﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺜﻞ:ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻦ
 • SA ۰۷٫۲ – SA ۱۶٫۲  دوراﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی AC ۰۱٫۲ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ۳۲۰۰۰ Nm ﺗﺎ ۱۰ Nm از گشتاور ﺗﻌﺪاد دوران از ۴ دور در دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ ۱۸۰ دور در دﻗﯿﻘﻪ

انواع عملگر آئوما

ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ واﺣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻄﯽ SA/LE ﻧﯿﺮوی ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻄﯽ از ۴ kN ﺗﺎ۲۱۷ kN (ﮐﯿﻠﻮ ﻧﯿﻮﺗﻦkN) ﮐﻮرس ﺗﺎ ۵۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ از ۲۰ mm/min ﺗﺎ ۳۶۰ mm/min (ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ)

ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺴﻬﺎی دﻧﺪه ﺣﻠﺰوﻧﯽ ¼ دور SA/GS ﮔﺸﺘﺎور ﺗﺎ ۶ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺳﺮی ﻧﻮعSAN ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده درﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ

ﺳﺮی ﻧﻮع SAI ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده درﻓﻀﺎﻫﺎی دروﻧﯽ

کاربرد عملگر برقی آئوما

عملگر برقی آئوما

خرید :

برای خرید عملگرهای برقی آئوما ، با کارشناسان ما تماس بگیرید و ضمن دریافت راهنمایی های فنی ، پیش فاکتور  دریافت کنید.

در کنار ارائه پیش فاکتور اقلام درخواستی شما ، شیراتصال پیشنهادات مشابه را نیز به شما ارائه خواهد نمود.

صفحات مشابه با این نوشته:

نحوه انتخاب و خرید شیر برقی

راهنمای نصب و بهره برداری شیر فلنجدار پروانه ای با عملگر برقی

آشنایی با شیرآلات برقی جیواکس

آشنایی با شیرآلات هفت تیر

آشنایی با شیرآلات پارس خاور

سوالی دارید؟ در واتس اپ گفت و گو کنید
گفت و گو در واتس اپ
سلام! برای چت در WhatsApp روی پشتیبان آنلاین کلیک کنید.