خانه / آموزش / تعاریف فهرست بها – آب شرب روستایی

تعاریف فهرست بها – آب شرب روستایی

بخش هایی از فهرست بها بهره برداری آب شرب روستایی

زمین ریزشی چه تعریفی دارد؟

با توجه به تعاریف فهرست بها زمین ریزشی به زمینی اطلاق میشود که کندن آن طبق نقشه،به علت ریزش خاک اطراف ترانشه یا گود،به آسانی مقدور نبوده و برای کندن آن باید تمهیدهای خاصی مانند چوب بست یا سپر کوبی در آن انجام گیرد و یا ترانشه با چنان شیب مناسبی کنده شود که از ریزش کلی خاک ممانعت شود.

ترانشه

منظور از عمق ترانشه عرض کف ترانشه است که در نقشه های اجرایی منضم به قرار داد که توسط کارفرما مشخص شده است.

پمپاژ چگونه است؟

در تعاریف فهرست بها منظور از پمپاژ آبهای سطحی داخل ترانشه و گودهای حوضچه،تخلیه و دفع آبهایی است که احتمال دارد از طریق بارندگی،جویها و یا نهرهای مجاور (به استثنای آبهای زیرزمینی) وارد ترانشه یا گود شود.هزینه این کار در ردیف های مربوط پیش بینی شده است.موارد مجاورت ترانشه یا گود،یا رودخانه یا دریا یا مانند آن که منجر به نفوذ آب از جداره دیواره یا محل خرابی به داخل ترانشه یا گود شود مانند آبهای زیر زمیینی تلقی شده و بر حسب مورد از ردیفهای اضافه بهای اجرای کار زیر تراز آب زیر زمینی استفاده خواهد شد.

اتصالی چیست؟

منظور از اتصالی ها joints”” متعلقاتی است که دو قطعه لوله و متعلقات آن را به هم اتصال میدهند و نقش دیگری ندارند،مانند گلند واشرها و پیچ و مهرهای مربوط به آنها.اضافه بهای مربوط به متعلقات شامل اتصالی ها نخواهد شد.

متعلقات یا فیتینگ چه هستند؟

منظور از متعلقات fittings طبق تعاریف فهرست بها انواع قطعاتی است که برای تغییر مقطع لوله ،گرفتن انشعاب از لوله یا تغییر جهت لوله به کار میرود،مانند:زانو،سه راه،چهاراه،تبدیل.در مورد متعلقاتی مانند سه راه و تبدیل که بیش از یک قطر دارند،مبنای محاسبه بزرگترین قطر است.

قطر چیست؟

منظور از قطر در این فهرست بها”nominal diameter” نامی است که در جدول سازندگان و استانداردهای مربوط درج شده است،مگر جز آن مشخص شده باشد.